loading
ENDÜSTRİYEL TASARIM HAKKI VE ANTLAŞMALAR ÇERÇEVESİNDE UZAY ARAÇLARI İLE İLGİLİ ENDÜSTRİYEL TASARIM KAYITLARININ İNCELENMESİ"
Tasarım koruması, dünya genelinde çeşitli endüstrilerde yenilik ve yaratıcılığı teşvik etmede kritik bir rol oynamaktadır. Özgün ve yenilikçi tasarımların korunması için hukuki bir çerçeve sağlayarak, tasarım koruması, araştırma ve geliştirme yatırımlarını teşvik etmeye ve yeni ve ileri bilimsel alanların büyümesini teşvik etmeye yardımcı olur. Tasarım korumasının önemi özellikle uzay teknolojisi alanında relevanttir, çünkü uzay araçlarının tasarımı, uzay misyonlarının başarısını ve uzay endüstrisinin ilerlemesini sağlamada kritik bir rol oynamaktadır.
Bu makalede, endüstriyel tasarım kayıtları ile ilgili kuralları ve düzenlemeleri ve uzay araçlarının tasarım kayıtlarının önemini ve yeni ve yenilikçi bilimsel alanların gelişimi ile olan ilişkisini inceleyeceğiz. Tasarım kayıt sürecinin detaylarına, uzay araçlarının tasarım kayıtlarının kaydettirilmesinin faydalarına ve uzay keşfi ve teknolojisinin geleceği üzerindeki etkilere odaklanacağız. Uzay araçları tasarım kaydının kapsamlı bir analizini sunarak, bu makale, tasarım korumasının uzay endüstrisinin ilerlemesinde oynadığı kritik rolü göstermeyi amaçlamaktadır.
A-ENDÜSTRİYEL TASARIM NEDİR?
Endüstriyel tasarım, bir ürünün süs veya estetik yönünü ifade eder, bu da şekil, konfigürasyon, desen veya renk dahil olmak üzere ürünün görünümünü içerir. Bu, yasal olarak korunan bir zihinsel mülkiyet biçimidir, bu da bir endüstriyel tasarımın sahibinin izni olmadan bu tasarımı kullanmalarını engellemek için özel haklara sahip olduğu anlamına gelir.
Endüstriyel tasarımların korunması, Paris Endüstriyel Mülkiyet Koruma Anlaşması ve Fikri Mülkiyet Hakları ile İlgili Ticaret İlişkilerine İlişkin Anlaşma (TRIPS) dahil uluslararası anlaşmalar ve anlaşmalar tarafından düzenlenir. Paris Anlaşması, bir kişinin bir tasarım başvurusu yapmışsa, başka bir ülkede ilk başvurunun yapılmasından itibaren altı ay içinde ikinci bir başvuruda bulunsa bile aynı önceliği diğer ülkelerde talep etmesine izin veren bir "öncelik" sistemi oluşturur. TRIPS, endüstriyel tasarımlar dahil olmak üzere fikri mülkiyet haklarının korunması ve uygulanması için asgari standartlar belirler.
Bu uluslararası anlaşmaların yanı sıra, bazı bölgesel kurallar ve birçok ülke, endüstriyel tasarımların korunması için kendi yasalarını ve düzenlemelerini sağlar. Bu yasalar genellikle tasarımların kaydedilmesini ve kayıtlı tasarım sahibine özel hakların verilmesini öngörür. Ayrıca bu hakların uygulanması için dava açma gibi prosedürleri belirleyebilirler.
B-ULUSLARARASI TEMEL ANLAŞMALAR, ANLAŞMALAR, KURALLAR VE DÜZENLEMELER ENDÜSTRİYEL TASARIM İLE İLGİLİ OLARAK NELERDİR?
Endüstriyel tasarımlarla ilgili temel uluslararası anlaşmalar, anlaşmalar, kurallar ve düzenlemeler çeşitli kategorilere ayrılabilir:
Uluslararası Anlaşmalar:
TRIPS: Fikri Mülkiyet Hakları ile İlgili Ticaret İlişkilerine İlişkin Anlaşma
Paris Anlaşması: Endüstriyel Mülkiyetin Korunması İçin Paris Anlaşması (1883)
 Lahey Anlaşması: Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Depolanması Hakkında Anlaşma, Cenevre Sözleşmesi (1999)
Bölgesel Anlaşmalar:
Benelüks Fikri Mülkiyet Sözleşmesi (1960)
Afrika Fikri Mülkiyet Organizasyonu (OAPI) Bangui Anlaşması (1977)
Afrika Bölgesel Endüstriyel Mülkiyet Organizasyonu (ARIPO) Harare Protokolü (1982) Avrasya Patent Sözleşmesi (1994)
Avrupa Topluluğu Tasarım Tüzüğü (2002)
Uluslararası Sınıflandırma Anlaşmaları:
Locarno Anlaşması: Endüstriyel Tasarımlar İçin Uluslararası Bir Sınıflandırmanın Kurulması (1968)
Bazı İkili Anlaşmalar:
Japonya-Birleşik Devletler Fikri Mülkiyet Anlaşması (1993)
Çin-Birleşik Devletler Fikri Mülkiyet Anlaşması (1985)
Kanada-Avrupa Birliği Kapsamlı Ekonomik ve Ticaret Anlaşması (CETA) (2017) vb.
Bu anlaşmalar ve anlaşmalar, endüstriyel tasarımların hukuki çerçevesini korumak ve düzenlemek, endüstriyel tasarım sahiplerinin adil muamele görmesini sağlamak ve bu alandaki uluslararası işbirliğini teşvik etmek amacını taşır.
C-ULUSLARARASI ANLAŞMALAR, ANLAŞMALAR VE AVRUPA TOPLULUĞU TASARIM TÜZÜĞÜ ÇERÇEVESİNDE UZAY ARAÇLARI ENDÜSTRİYEL TASARIM KAYITLARI BAĞLAMINDA GENEL BAKIŞ
Endüstriyel mülkiyet koruma alanı, Paris Anlaşması, Lahey Anlaşması ve Avrupa Topluluğu Tasarım Tüzüğü (ECDR) dahil bir dizi uluslararası anlaşma, kural ve düzenleme tarafından düzenlenir. Bu anlaşmalar ve Tüzükler ile endüstriyel tasarımların kaydıyla ilgili olarak bu konvansiyonların ana hükümlerini ele alacağız ve bu hükümlerin uzay aracı endüstrisindeki endüstriyel tasarımların kaydı ile nasıl ilgili olduğunu tartışacağız.
1-TİCARETLE İLGİLİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARINA İLİŞKİN ANLAŞMA (TRIPS)
Ticaretle İlgili Fikri Mülkiyet Haklarına İlişkin Anlaşma (TRIPS), dünya Ticaret Örgütü (WTO) bünyesinde yürürlükte olan çok taraflı bir anlaşmadır ve bu anlaşma, imzalayan ülkelerde patentler, ticari markalar, telif hakları ve endüstriyel tasarımlar dahil fikri mülkiyet haklarının korunması ve uygulanması için asgari standartlar belirler.
TRIPS, 1994 yılında GATT'ın Uruguay Turu'nun bir parçası olarak sonuçlandı ve 1995 yılında yürürlüğe girdi. Bu anlaşma, fikri mülkiyet haklarının korunması ve uygulanması ilk kez çok taraflı bir ticaret anlaşmasına dahil edildiği anlamına gelir.
 TRIPS, fikri mülkiyet haklarının korunması ve uygulanmasını teşvik etmeyi amaçlar ve fikri mülkiyet haklarının tutarlı ve öngörülebilir bir şekilde saygı görmesini ve korunmasını sağlar. Anlaşma, fikri mülkiyet haklarının korunması için bir çerçeve sağlar ve bunların korunması ve uygulanmasının asgari standartlarını belirler ki tüm imzacı ülkeler tarafından uyulması gerekmektedir.
TRIPS, endüstriyel tasarımlarla ilgili olarak, kayıt yoluyla koruma, özel haklar, ihlal için çözüm yolları, koruma süresi, açıklanmayan bilgilerin korunması, sınır önlemleri, ulusal muamele ve uyarlama gibi önemli hükümleri içerir.
Kayıt Yoluyla Koruma
TRIPS'nin 25.1 maddesi, imzacı ülkelerin endüstriyel tasarımların kaydı için bir sistem kurmalarını gerektirir. Endüstriyel tasarımların korunması kayıt yoluyla sağlanmalıdır ve kayıtlı tasarımın sahibinin izni olmadan bu tasarımı kullanmamak için sahibine özel haklar sağlar.
Özel Haklar
TRIPS, imzacı ülkelerin, yeni veya özgün olan bağımsız olarak oluşturulmuş endüstriyel tasarımların korunmasını sağlamalarını gerektirir (Madde 25.1). Kayıtlı bir endüstriyel tasarımın sahibi, izin almadan bu tasarımı kullanmalarını önlemek için özel haklara sahip olmalıdır.
İhlal İçin Çözüm Yolları
Imzacı ülkeler, endüstriyel tasarımların ihlali için çözüm yolları sağlamalıdır, bunlar arasında ihtiyati tedbirlerin ve tazminatın talep edilme yeteneği de bulunmaktadır (Madde 44.1). Bu, kayıtlı bir tasarımın sahibinin haklarını korumak için araçlara sahip olmasını sağlar.
Koruma Süresi
TRIPS, endüstriyel tasarımların koruma süresini belirler ve bu sürenin en azından başvuru tarihinden itibaren 15 yıl sürmesi gerektiğini belirtir (Madde 25.2). Bu, kayıtlı bir tasarımın sahibinin tasarımının özel haklarını kullanabileceği bir süre sağlar.
Açıklanmayan Bilgilerin Korunması
TRIPS, endüstriyel tasarımlarla ilgili açıklanmayan bilgilere, tasarımın kaynağı gibi tasarıma ilişkin gizli bilgilere uygun koruma sağlanmasını gerektirir (Madde 39.2). Bu, tasarım ile ilgili gizli bilgilerin izinsiz açıklanmadan korunduğunu ve koruma sağlandığını sağlar.
Sınır Önlemleri
TRIPS, imzacı ülkelerin ihlal eden endüstriyel tasarımların ithalatını önlemek için sınır önlemleri sağlamalarını gerektirir (Madde 60). Bu, kayıtlı bir tasarımın sahibinin haklarını etkili bir şekilde uygulayabilmesini sağlar, hatta ihlal eden ürünler başka bir ülkeden ithal ediliyor olsa bile.
Ulusal Muamele
TRIPS, endüstriyel tasarımların yabancı sahiplerine ulusal muamele sağlamalarını gerektirir, yani koruma ve uygulama açısından yerel sahiplerle aynı şekilde muamele görmeleri gerekir (Madde 3.1). Bu, tüm endüstriyel tasarım sahipleri için menşe ülkelerine bakılmaksızın adalet ve eşit muamele sağlar.
 TRIPS, imzacı ülkeler arasında endüstriyel tasarımların korunması konusunda uyumun teşvik edilmesini amaçlar, böylece kayıtlı tasarımların sahipleri tüm imzacı ülkelerde yeterli koruma ve uygulamaya sahip olurlar (Madde 3.2). Bu, endüstriyel tasarımların korunması ve uygulanması için tutarlı ve öngörülebilir bir ortamın oluşturulmasına yardımcı olur.
2-PARİS ANLAŞMASI
Paris Anlaşması, 20 Mart 1883 tarihinde Paris, Fransa'da imzalanan bir anlaşmadır. Endüstriyel mülkiyet koruma alanında ilk ve en önemli uluslararası anlaşmalardan biridir. Paris Anlaşması, endüstriyel tasarımlar, ticari markalar ve patentlerin korunması için tek ve kapsamlı bir hukuki çerçeve sunar.
Paris Anlaşması'nın temel ilkelerini ve hükümlerini belirleyen birkaç önemli maddesi vardır. Paris Anlaşması'nın önemli maddelerinden bazıları şunlardır:
Madde 2: Ulusal Muamele - Bu madde, her sözleşen tarafın endüstriyel mülkiyetin korunmasıyla ilgili olarak diğer sözleşen tarafların vatandaşlarına kendi vatandaşlarına aynı muameleyi yapmalarını gerektirdiğini belirtir. Bu, bir ülkenin vatandaşı olan bir kişinin başka bir ülkede ticari marka veya endüstriyel tasarım koruması için başvuruda bulunursa, bu kişinin o ülkenin vatandaşı gibi muamele görmesi gerektiği anlamına gelir.
Madde 4: Öncelik Hakkı - Bu madde, öncelik ilkesini belirler, yani bir kişi belirli bir süre içinde başka bir ülkede aynı başvuru tarihini kullanabilecek bir ülkede zaten başvuruda bulunmuşsa. Bu, her ülkede ayrı ayrı başvurular yapmaktan kaçınmayı ve koruma elde etme sürecini hızlandırmayı sağlar.
Madde 5: Birlikte İşletme Hakkı - Bu madde, bir ticari marka veya endüstriyel tasarım sahibinin belirli koşullar altında başkalarına kullanma hakkı vermesini sağlayan birlikte işletme hakkını sağlar. Bu, yeni pazarlara genişlemek isteyen işletmeler veya tasarımlarını başkalarına lisanslamak isteyen girişimciler için faydalı olabilir.
Madde 6: Ticari İsimlerin Korunması - Bu madde, işletmelerin kendilerini ve ürünlerini tanıtmak için kullandıkları isimlerin korunmasını sağlar. Ticari isimler, Paris Anlaşması'na göre ticari markalar gibi korunur.
Madde 8: Endüstriyel Tasarımların Korunması - Bu madde, endüstriyel tasarımların, ürünün görünüşünü, şeklini, konfigürasyonunu, desenini veya süslemesini içeren görsel özelliklerini koruma sağlar. Endüstriyel tasarımlar, Paris Anlaşması'na göre ticari markalar ve patentler gibi korunur.
3-LAHEY ANLAŞMASI (1999 TARİHLİ CENEVRE ANLAŞMASI)
Lahey Anlaşması, endüstriyel tasarımların uluslararası kaydını düzenleyen bir anlaşmadır. Anlaşma, 1925 yılında Endüstriyel Mülkiyetin Korunması için Lahey Birliği tarafından kurulmuş ve o zamandan beri birkaç kez revize edilmiştir. Anlaşma, endüstriyel tasarımların uluslararası kaydı ve koruması için merkezi bir sistem sağlar, tasarımcıların ve şirketlerin tek bir başvuru ile birden fazla ülkede koruma arayışlarını kolaylaştırır.
Lahey Anlaşması'nın temel maddeleri şunlar gibi:
Madde 2 - Tanımlamalar ve Yorumlar: Anlaşmada kullanılan anahtar terimleri tanımlar, "endüstriyel tasarım", "uluslararası kayıt", "Sözleşen Taraf" gibi.
 Madde 3 - Uluslararası Büro: Dünya Fikri Mülkiyet Organizasyonu'nun (WIPO) Uluslararası Büro'yu anlaşmanın yönetimi için merkezi bir ofis olarak kurar.
Madde 4 - Uluslararası Kayıt: Bir endüstriyel tasarımın uluslararası kaydını almanın prosedürlerini belirler, bu, uluslararası kayıt talebi sunma gerekliliği, ücret ödeme ve endüstriyel tasarımın bir kopyasının depolanması gibi gereksinimleri içerir
 Makale 5 - Uluslararası Kayıt için Gereksinimler: Bir endüstriyel tasarımın uluslararası
 kayıt için uygun olabilmesi için karşılaması gereken koşulları belirler, bunlar arasında
 özgünlük ve yenilik bulunur.
 Makale 6 - Uluslararası Kaydın Reddi: Uluslararası Büro'nun uluslararası kaydı vermemeyi
 reddedebileceği koşulları belirtir, bunlar arasında endüstriyel tasarımın kamu düzenine
 veya ahlaka aykırı olması da bulunur.
 Makale 7 - Uluslararası Kaydın Etkisi: Uluslararası bir kaydın yasal etkilerini, koruma
 kapsamını, koruma süresini ve endüstriyel tasarım sahibinin sahip olduğu hakları açıklar.
 Makale 8 - Uluslararası Kaydın Sürdürülmesi ve Yenilenmesi: Uluslararası bir kaydın
 sürdürülmesi ve yenilenmesi gerekliliğini ve bununla ilişkilendirilen ücretleri ele alır.
 Makale 9 - İtiraz: Uluslararası bir kayda itiraz etme prosedürlerini belirler, bunlar arasında
 bir itirazın dosyalanması için zaman sınırları, itiraz nedenleri ve bir itirazın başarılı
 olmasının sonuçları yer alır.
 4-AVRUPA TOPLULUĞU TASARIM TÜZÜĞÜ (ECDR)
 ECDR, endüstriyel tasarımlar için merkezi bir kayıt sistemi öngörür. Kayıt süreci, koruma
 için gereksinimleri karşılayan tasarımların yalnızca Birlik tasarım hakkına sahip olmalarını
 sağlar. Uzay araçlarının tasarımını korumak için kullanılabilecek Avrupa Topluluğu Tasarım
 Tüzüğü (ECDR) ile ilgili temel maddeler şunlar olabilir:
 Makale 4: Birlik tasarımının tanımı - Bu madde, bir Birlik tasarımını yeni ve bireysel
 karaktere sahip ve grafik olarak temsil edilebilir bir endüstriyel tasarım olarak tanımlar.
 Makale 5: Yenilik ve bireysel karakter - Bu madde, bir tasarımın Birlik tasarımı olarak
 koruma için uygun olabilmesi için karşılanması gereken yenilik ve bireysel karakter
 gereksinimlerini belirler.
 Makale 6: Koruma dışı bırakmalar - Bu madde, ECDR kapsamında koruma dışında
 bırakılan tasarım türlerini sıralar, bu tasarımlar arasında kamu düzenine veya kabul edilen
 ahlaki ilkelerine aykırı olan tasarımlar gibi.
 Makale 7: Bir Birlik tasarımına sahip olma hakkı - Bu madde, Birlik tasarımına sahip olma
 hakkını belirler, bu da hak sahibine tasarımı kullanma ve başkalarının izni olmadan
 kullanılmasını engelleme hakkını verir.
 Makale 8: Koruma kapsamı - Bu madde, Birlik tasarımının koruma kapsamını belirler, bu
 koruma, ürünün tümünün veya bir kısmının görünümünü kapsar ve özellikle ürünün hatları,
  konturları, renkleri, şekli, dokusu veya malzemesi veya süslemesi gibi özelliklerinden
 kaynaklanan görünüşünü içerir.
 Makale 9: Koruma süresi - Bu madde, Birlik tasarımının koruma süresini belirtir, bu süre
 başvuru tarihinden itibaren en fazla 25 yıl olabilir.
 D-UZAY ENDÜSTRİSİ, ENDÜSTRİYEL TASARIM İLE GÜÇLÜ BİR İLİŞKİYE SAHİP MİDİR?
 Uzay endüstrisinde endüstriyel tasarımın tarihi, 20. yüzyılın ortalarındaki uzay çağının
 başlangıcına kadar uzanmaktadır. Bu dönemde, uzay keşfi ve bilimsel araştırmanın artan
 taleplerini desteklemek için yeni ve yenilikçi uzay aracı, uydu ve diğer ilgili ekipmanların
 tasarımına olan büyüyen bir ihtiyaç vardı.
 Bu dönemin erken dönem vurgularından biri, Sovyetler Birliği'nin R-7 Semyorka roketinin
 tasarımıydı, bu roket 1957'de ilk uydu Sputnik 1'i uzaya fırlatmak için kullanıldı. Bu roketin
 tasarımı, uzay teknolojisi tarihinde önemli bir kilometre taşını işaret etti ve uzay
 sistemlerinin gelişiminde endüstriyel tasarımın önemini gösterdi.
 Bunu takiben, uzay endüstrisi gelişmeye ve genişlemeye devam ederek uzay keşfi ve
 bilimsel araştırma için çeşitli yeni ürünlerin ve teknolojilerin geliştirilmesine yol açtı. Bu
 ürünlerin tasarımı, endüstrinin artan taleplerini ve müşterilerinin ihtiyaçlarını yansıtan
 giderek karmaşık ve sofistike hale geldi.
 Bugün endüstriyel tasarım, uzay endüstrisinin önemli bir parçası olarak kalmaya devam
 ediyor ve tasarımcılar ile mühendisler, endüstrinin ve kullanıcılarının ihtiyaçlarını
 karşılayan yeni ve yenilikçi ürünler geliştirmek için yakın bir şekilde birlikte çalışıyorlar.
 Uzay endüstrisinde endüstriyel tasarımın tarihçesi, tasarımın uzay görevlerinin başarısında
 ve uzay teknolojisinin ilerlemesinde oynadığı kritik rolün bir kanıtıdır.
 Uzay endüstrisi ile endüstriyel tasarım arasında güçlü bir ilişki bulunmaktadır. Bu, uzay
 görevlerinin başarısında uzay araçlarının, uyduların ve ilgili ekipmanın tasarımının kritik bir
 rol oynamasından kaynaklanır. Bu ürünlerin görünümü ve işlevselliği, verimlilik ve
 güvenliklerini sağlamak ve kullanıcılarının ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamak için
 dikkatlice düşünülmelidir. Bu nedenle endüstriyel tasarımın uzay endüstrisi için ürünlerin
 geliştirilmesi ve üretiminde önemli bir rol oynadığını rahatlıkla söyleyebiliriz.
E- UZAY ARACILARININ ENDÜSTRİYEL TASARIMI: GELECEĞE BİR BAKIŞ
Uzay aracı tasarımı, uzay keşfinin erken dönemlerinden bu yana uzun bir yol kat etti. 1960'ların basit koni şekilli kapsüllerinden bugünün yeniden kullanılabilir uzay araçlarının şık ve aerodinamik şekillerine kadar, uzay araçlarının tasarımı, kozmosu keşfetme ve kullanma zorluklarını karşılamak için evrildi.
Bu evrimin ana itici güçlerinden biri yeni malzemelerin ve teknolojilerin geliştirilmesi olmuştur. Karbon fiber kompozit gibi hafif, yüksek dayanıklı malzemelerin kullanımı, daha karmaşık ve sofistike uzay araç tasarımlarının oluşturulmasına olanak tanımıştır. Elektrikli
motorlar gibi gelişmiş tahrik sistemlerinin entegrasyonu, uzay aracı tasarımı için yeni olanaklar da sunmuştur.
Uzay araç tasarımının evrimindeki başka bir önemli faktör, ticari uzay sektörünün büyümesi olmuştur. SpaceX, Blue Origin ve Boeing gibi özel şirketler, uydu fırlatmaları, mürettebatlı görevler ve uzay turizmi talebinin artması karşısında yeni uzay araçlarının geliştirilmesine büyük yatırımlar yapmaktadır. Bu şirketler, maliyetli ve zaman alıcı fırlatmaların ihtiyacını azaltan dikey iniş yapabilen yeniden kullanılabilir uzay araçları oluşturarak uzay araç tasarımının sınırlarını zorlamaktadır.
Uzay araçlarının tasarımını düzenleyen uluslararası hukuki antlaşmalar ve anlaşmalar önemli bir rol oynamaktadır. Bu antlaşmalar, Ticari Uzay İşbirliği Uluslararası Antlaşması ve Uzay Dışı Antlaşma gibi, ticari uzay faaliyetlerine bir çerçeve sağlar ve uzay araçlarının kaydı ve tanımlanması için kuralları ve düzenlemeleri belirler. Birleşmiş Milletler Uzay Dışı İşler Ofisi (UNOOSA), bu uluslararası anlaşmalara uyumu sağlamak için Uluslararası Astronotik Federasyon (IAF) ile yakın bir şekilde çalışır. Fırlatan Devlet, uzaya fırlatılan tüm nesnelerin kaydından sorumludur, bunlar arasında üst kademe, kaplama ve parçaların ayrılma bölümleri bulunur. Bu kayıtlar, tüm uzay faaliyetlerinin güvenli ve sorumlu bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar ve uzayda oluşabilecek uzay çöplerinin birikmesini önler. Bu uluslararası anlaşmaların sağladığı çerçeve, uzay keşfi ve ticari faaliyetlerin uluslararası hukukla uyumlu bir şekilde yürütülmesini ve uzayda barışı ve güvenliği teşvik etmeyi amaçlar.
Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) Hükümetlerarası Anlaşması, ISS Antlaşması olarak bilinir ve uzaydaki fikri mülkiyet haklarıyla ilgilidir ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nun kullanımını ve işletimini düzenler. ISS Antlaşması'nın 22. maddesi, ISS bağlamında fikri mülkiyet haklarıyla ilgilenmektedir.
22(1). madde, her katılımcı devletin ISS'ye getirdiği fikri mülkiyetin sahibi olduğunu, bunun ISS'de üretilen veriler dahil olmak üzere geçerli olduğunu belirtir. Her katılımcı devlet, kendi fikri mülkiyet haklarını korumak ve diğer katılımcı devletlerin fikri mülkiyet haklarına saygı göstermekle sorumludur.
22(2). madde, ISS üzerindeki ortak faaliyetler sonucunda oluşturulan fikri mülkiyetin ilgili katılımcı devletler arasındaki anlaşmalara tabi olacağını belirler. Bu anlaşmalar, böyle bir fikri mülkiyetin kullanımından kaynaklanan faydaların adil paylaşımı ilkelerini dikkate almalıdır.
Uzaydaki fikri mülkiyet haklarının korunması, uzayın ticari keşfi ve kullanımı için önemlidir, çünkü bu, şirketlerin ve bireylerin uzayla ilgili faaliyetlerdeki yatırımlarını ve yeniliklerini korumaları için bir hukuki çerçeve sağlar. Bu da sırasıyla ticari uzay sektöründe yatırımı ve yeniliği teşvik eder, ekonomik büyümeyi ve bilimsel ilerlemeyi destekler.
Uzay araçlarının endüstrisel tasarımı, ticari uzay sektörünün büyümesi, yeni malzemelerin ve teknolojilerin geliştirilmesi ve uluslararası hukuki antlaşmalara ve anlaşmalara uyum gerekliliği tarafından hızla gelişen bir alandır. Uzay keşfi ve kullanımının geleceği bu faktörler tarafından şekillendirilecek ve uzay araçlarının tasarımı, bizi uzayda yeni zirvelere ulaştırmak için kritik bir rol oynayacaktır.
 F- UZAY ARAÇLARININ ENDÜSTRİYEL TASARIM KAYITLARINI NASIL YAPABİLİRİZ?
Uzay araçlarının endüstrisel tasarım kaydı, bir uzay aracının benzersiz görünümünün ve estetik özelliklerinin fikri mülkiyet hukuku kapsamında korunduğu bir süreçtir. Bu, aracın genel şekli ve yapılandırması ile ona belirgin bir görünüm kazandıran herhangi özel ayrıntıları veya özellikleri içerebilir.
Bir uzay aracının endüstrisel tasarımını kaydetmek için başvuru sahibinin, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO), Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) gibi ilgili fikri mülkiyet ofisine başvuruda bulunması gerekmektedir veya başka bir bölgesel patent ofisine veya ulusal patent ve marka ofisine. Başvuru, tasarımın detaylı çizimlerini veya fotoğraflarını içermeli ve onu benzersiz kılan özelliklerin bir açıklamasını içermelidir, aşağıdaki örnek başvuruda olduğu gibi gösterildiği gibi.
Uzay araçları alanındaki endüstrisel tasarım kaydı başvurusu yaparken, Locarno Sınıflandırma sistemi doğrultusunda uygun sınıflandırmayı belirtmek de çok önemlidir. Locarno Sınıflandırma, endüstriyel tasarımları ve diğer süsleme veya estetik oluşturmaları sınıflandırmak için uluslararası bir sistemdir.
Endüstriyel tasarımımızın uzay araçları alanındaki sınıflandırmasını belirtmek için tasarımımızın hangi Locarno sınıfına uyduğunu belirlememiz gerekecektir. Locarno Sınıflandırma, belirli bir tasarım alanını kapsayan birkaç sınıfa ayrılmıştır. Örneğin, Locarno Sınıflandırmasının 12. sınıfı "araçları" kapsar, bu sınıfa muhtemelen uzay araçları tasarımları da dahil edilecektir.
Tasarımımız için uygun sınıfı belirledikten sonra, bu sınıfı başvurumuzda belirtmemiz gerekecektir. Genellikle başvuru formumuzda ilgili sınıf numarasını veya sınıf açıklamasını kullanarak bu yapılabilir. Tasarımımızın koruma gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını belirlemek ve tasarım kaydımızın kaydolduğunda alacağımız koruma kapsamını belirlemek için tasarımın doğru ve eksiksiz bir açıklamasını sağlamak önemlidir. Aşağıda Locarno sınıflandırmalarının listesini görebilirsiniz.
Uzay araçları genellikle "Araçlar" olarak kabul edilen 12. sınıfa girer. Sınıf 12, farklı araç türlerini daha spesifik kategorilere ayırmak için alt sınıflara ayrılmıştır, bunlar arasında "Havacılık araçları," "Uzay araçları" ve "Kara araçları" alt sınıfları bulunur.
Örneğin, uzay araçları tasarımları muhtemelen "Uzay araçları ve itki sistemleri"ni kapsayan 12.07 alt sınıfına sınıflandırılacaktır. Locarno Sınıflandırma sistemi, uzay araçları da dahil olmak üzere endüstriyel tasarımları doğru bir şekilde sınıflandırmak ve korumak için kapsamlı ve standartlaştırılmış bir sistem sunar.
Başvuru yapıldığında, başvuru fikri mülkiyet ofisi tarafından kayıt için gereklilikleri karşılayıp karşılamadığını kontrol etmek üzere incelenecektir. Bu, tasarımın yeni ve orijinal olup olmadığını, kamuya daha önce sunulup sunulmadığını kontrol etmek içerebilir.
Eğer tasarım onaylanırsa, başvuru sahibine belirli bir süre boyunca tasarımın kullanımı ve üretimi konusunda münhasır haklar veren bir kayıt sertifikası verilir. Bu, başkalarının izni olmadan tasarımı kopyalamasını veya kullanmasını engellemeye yardımcı olabilir.
 G- UZAY ARAÇLARINDAKİ ENDÜSTRİYEL TASARIM ÖRNEKLERİ NELERDİR?
 Estetik olarak çekici ve yenilikçi kabul edilen bazı uzay aracı tasarımları şunlar olabilir:
Uzay Mekiği: Uzay Mekiği, NASA tarafından geliştirilen ve 1981'den 2011'e kadar hizmet veren yeniden kullanılabilir bir uzay aracıydı. Benzersiz kanatlı tasarımı ve bilimsel araştırmalar, uydu fırlatmaları ve uzay yürüyüşleri de dahil olmak üzere geniş bir yelpazede görevleri gerçekleştirme yeteneği ile tanınır. Uzay Mekiği, roket gibi dikey olarak fırlatılmak üzere tasarlandıktan sonra bir planör olarak Dünya'ya geri dönebilme özelliğiyle gerçekten yenilikçi ve çığır açıcı bir araçtı.
Dream Chaser: Dream Chaser, Sierra Nevada Corporation tarafından geliştirilen yeniden kullanılabilir bir uzay aracıdır ve geleneksel bir uçak şeklini andıran, aerodinamik bir yapıya ve delta kanat konfigürasyonuna sahiptir. Dream Chaser, geleneksel bir pist üzerine iniş yapabilen bir kapasiteye sahiptir ve mürettebat ve kargo taşıma dahil olmak üzere çeşitli görevleri gerçekleştirmek üzere tasarlanmıştır.
Dragon Uzay Aracı: Dragon Uzay Aracı, SpaceX tarafından geliştirilen ve astronotları ve kargoyu Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşıma amacı taşır. Sıradışı ve futuristik bir görünüme sahiptir ve yeniden kullanılabilir tasarımı ile bilinir, bu da onu ekonomik ve çevresel açıdan sürdürülebilir bir seçenek haline getirir. Dragon Uzay Aracı, mürettebatı ve kargoyu güvenli bir şekilde Dünya'ya geri getirme yeteneğiyle övgü almış ve insanlı uzay uçuşunun geleceğinde önemli bir rol oynamıştır.
Soyuz: Soyuz Uzay Aracı, Sovyetler Birliği tarafından tasarlanan ve daha sonra Rusya tarafından kullanılan bir uzay aracı serisidir. Tarihte en uzun hizmet veren mürettebatlı uzay aracıdır ve 1967'den beri mürettebatlı ve mürettebatsız görevler için kullanılmıştır. Soyuz Uzay Aracı, kapsül benzeri tasarımı ve diğer uzay araçları ve uzay istasyonlarına bağlanabilme yeteneği ile tanınır.
New Shepard: New Shepard, Jeff Bezos tarafından kurulan özel bir uzay uçuşu şirketi olan Blue Origin tarafından geliştirilen bir yörünge altı uzay aracıdır. New Shepard, turistleri ve araştırmacıları kısa süreliğine uzayın sınırına taşıma amacı taşır. Modern ve şık tasarımı, diğer yörünge altı uzay araçlarından ayrılır ve güvenlik özellikleri ve konforlu yolcu deneyimi ile övgü almıştır.
Orion: Orion Uzay Aracı, NASA tarafından Artemis programının bir parçası olarak geliştirilen mürettebatlı bir uzay aracıdır. Orion Uzay Aracı, astronotları Ay'a ve nihayet Mars'a götürmek üzere tasarlanmıştır ve diğer uzay araçlarından ayıran koni şekilli tasarıma sahiptir. Orion Uzay Aracı, yaşam destek sistemleri, radyasyon kalkanı ve güçlü motorlar dahil olmak üzere son teknoloji ekipmanlarla donatılmıştır ve insanlı uzay keşfi geleceğinin önemli bir parçasıdır.
H- SONUÇ
Bu makalede, uzay araçları için tasarım kaydının önemini ve uzay keşfi ve teknolojisinin geleceği üzerindeki etkilerini inceledim. İnceleme, tasarım korumanın, yasal koruma, ticari değer, rekabet avantajı ve kalite güvencesi de dahil olmak üzere pek çok faydasını ortaya koymakta ve uzay endüstrisinde tasarım kaydının önemini kapsamlı bir şekilde analiz etmektedir.
Uzay araçları tasarımlarının kaydedilmesinin faydaları sayısızdır. Tasarım kaydı, bir uzay aracının orijinal tasarımının yasal korumasını sağlar, diğerlerinin izin olmadan benzer tasarımları kullanmasını, üretmesini veya satmasını önler. Ayrıca tasarım sahibine ticari olarak tasarımı kullanma konusunda münhasır haklar verir, bu da tasarımın değerini artırabilir ve yeni iş fırsatları yaratabilir. Ayrıca kayıtlı tasarımlar, şirketlere rakiplerinden farklılaşma fırsatı sunarak rekabet avantajı sağlayabilir. Ek olarak, tasarım kaydı, tasarımın güvenlik, düzenleyici ve performans standartlarını karşılayıp karşılamadığını belirlemek için tasarımın derinlemesine incelenmesini gerektirir, bu da uzay araçlarının kalitesini ve güvenilirliğini garanti etmeye yardımcı olur.
Tasarım kaydının uzay keşfi ve teknolojisinin geleceği üzerindeki etkileri büyüktür. Araştırma ve geliştirmeye yatırım yapmayı teşvik eder, yeni ve gelişmiş bilimsel alanların ve teknolojilerin oluşturulmasına yol açar. Tasarım kaydı, uzay endüstrisinde yenilikçilik ve yaratıcılığı teşvik eder, şirketlere yeni ve geliştirilmiş uzay araçları ve teknolojileri geliştirme olanağı sunar. Bu ilerlemeler, uzay keşfi ve keşifine yeni fırsatlar sunar, evreni daha fazla bilgi ve anlayış sınırlarını zorlama olanağını sağlar.
Av. Gurur Gaye GUNAL
GÜNAL HUKUK BÜROSU
GÜNAL LAW OFFICE Bülten sok.4/4 Kavaklıdere/ANKARA Tel : 0312 428 12 97 Fax: 0312 428 12 98 GSM: 0532 372 90 29 E-mail : law@gururgayegunal.av.tr